Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

1.       A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév:     LABI Business Betéti Társaság

A cég rövidített elnevezése:            LABI Business Bt.

Székhely:                                      1163 Budapest, Mátészalka utca 12.

Nyilvántartó bíróság:                     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                           01-06-794881

Adószám:                                      27038046-2-42

E-mail elérhetőség:                        ugyfelszolgalat@labijob.hu

A Honlap tárhelyszolgáltatójának adatai:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.)

 

2.       ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1.   A LABI Business Bt. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a www.labijob.hu internetes álláskereső weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője.

2.2.   A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) a Honlap használatára vonatkozó feltételeket rögzítik. A Honlapot kizárólag a Felhasználási Feltételek szerint lehet használni, ideértve többek között a Honlapon történő böngészést, valamint a Megbízói felhasználói fiók használatát. A Honlapon történő böngészéssel, továbbá a Megbízói felhasználói fiókba történő belépéssel a Honlap felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó”) teljes terjedelmében elfogadja a Felhasználási Feltételeket.

2.3.   A Szolgáltató a Honlapon álláshirdetések közzétételére biztosít felületet szerződött partnerei részére (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

2.4.   A Szolgáltatónak a Szolgáltatással összefüggő kötelezettsége külön, érvényes szolgáltatási keretszerződés (a továbbiakban: „Szolgáltatási Szerződés”) alapján keletkezhet. A Szolgáltatást kizárólag az érvényes Szolgáltatási Szerződéssel rendelkező megbízó(k) (a továbbiakban: „Megbízó(k)”) jogosultak igénybe venni, a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint.

2.5.   Nem keletkeztet a Szolgáltató számára ajánlati kötöttséget, ha a Szolgáltatással összefüggő ajánlatkérésre, érdeklődésre, információkérésre tekintettel árlistát, árajánlatot, katalógust, bármilyen kalkulációt, tervet, szolgáltatásleírást vagy egyéb dokumentumot (a továbbiakban együttesen: „Árajánlat”) továbbít – akár elektronikus formában is. A Szolgáltató által közölt bármilyen Árajánlat kizárólag tájékoztatási célt szolgál és a Szolgáltató által bármikor egyoldalúan módosítható, visszavonható.

2.6.   A Szolgáltatás nem foglalja magában az álláskereső Felhasználók regisztrálását, az álláskereső Felhasználók adatainak gyűjtését illetve Megbízó részére történő továbbítását, a Szolgáltatás kizárólag a Megbízó álláshirdetéseinek közzétételére irányul. A Megbízónak nem minősülő Felhasználók a Honlapon felhasználói fiók fenntartására nem jogosultak.

2.7.   A Felhasználó az álláshirdetésre történő kattintással tudomásul veszi és elfogadja, hogy az harmadik személy weboldalára történő hivatkozás, mely a Felhasználót közvetlenül harmadik személy weboldalára irányítja át.

2.8.   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap kizárólag harmadik személy weboldalára átirányított álláshirdetéseket jelenít meg, álláshirdetésre a Honlap felületén nem lehet jelentkezést benyújtani, a Szolgáltató a Honlapon közzétett álláshirdetések tekintetében a Felhasználóktól jelentkezést nem fogad és nem továbbít a Megbízók részére. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon közzétett álláshirdetés iránt érdeklődik, az álláshirdetésben elhelyezett – külső weboldalra irányuló – hivatkozásra kattintást követően léphet kapcsolatba az állást hirdető Megbízóval.

 

3.       MEGBÍZÓI PROFIL (FELHASZNÁLÓI FIÓK) LÉTREHOZÁSA

3.1.   A Szolgáltató a Megbízók részére – a vonatkozó Szolgáltatási Szerződés időtartama alatt – a Honlapon felhasználói fiókot biztosít. A felhasználói fiók segítségével a Megbízó nyomon követhet egyes, a Honlapon közzétett álláshirdetéseire vonatkozó adatokat (pl. aktív hirdetések vagy átkattintások száma).

3.2.   A Megbízó számára a felhasználói fiókot a Szolgáltató regisztrálja, és a Megbízó részére a Szolgáltató továbbítja a felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges azonosítót és első jelszót. A Megbízónak a felhasználói fiókba történő első belépést követően lehetősége nyílik a jelszó megváltoztatására.

3.3.   A felhasználói fiók tekintetében a hozzáférési adatok (különösen a jelszó) megőrzéséért, titokban tartásáért kizárólag a Megbízó felel. Amennyiben a Megbízó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott vagy felhasználói fiókjához jogosulatlan harmadik személy hozzáférhetett, köteles haladéktalanul módosítani jelszavát, a felhasználói fiókkal történő visszaélés gyanúja esetén pedig köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.   

3.4.   A Szolgáltatót nem terheli felelősség az olyan károkért, melyek abból erednek, hogy a Megbízó a jelszavát elfelejtette, vagy a jelszó illetéktelen harmadik személy számára – nem a Szolgáltatónak felróható okból – hozzáférhetővé válik.

3.5.   Megbízó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, amennyiben a felhasználói fiókban rögzített adataiban (így különösen a cégadataiban, kapcsolattartói adataiban) változás következik be.

 

 

4.       FELELŐSSÉG

4.1.   A Honlap, és különösen Honlapon közzétett álláshirdetések a Megbízók, illetve egyéb harmadik személyek weboldalaira, forrásaira mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Az ilyen hivatkozások megjelenítése a Honlapon nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott weboldalakat vagy az azokon elérhető információkat a Szolgáltató jóváhagyta. A Szolgáltatónak a Honlapon hivatkozott – Megbízók, illetve harmadik személyek által üzemeltetett – weboldalakra nincs ráhatása, következésképpen a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen weboldalak tartalmáért, pontosságáért, működéséért és informatikai biztonságáért. A Felhasználó felelőssége és kötelezettsége, hogy megismerje a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi nyilatkozatokat.

4.2.   A Honlapon közzétett álláshirdetések valóságtartalmát, jogszerűségét a Szolgáltatónak nincs módja ellenőrizni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az álláshirdetések tartalmának, adatainak megfelelőségéért, frissességéért, valódiságáért vagy esetleges jogszerűtlenségéért, a Honlapon megjelenített álláshirdetések tartalmáért az állást hirdető Megbízó kizárólagos felelősséggel tartozik.

4.3.   A Szolgáltató az álláskereső Felhasználók részére nem garantálja a megfelelő álláslehetőség megtalálását, illetve a munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszony létrejöttét, időtartamát.

4.4.   A Megbízó/Felhasználó a Felhasználási Feltételek szerint jogosult igénybe venni a Honlapon elérhető tartalmakat, szolgáltatásokat. Amennyiben a Honlapon elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat a Megbízó/Felhasználó a Felhasználási Feltételeket megsértve vagy visszaélésszerűen használja, úgy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó/Megbízó hozzáférését korlátozni és megtenni a további szükséges jogi lépéseket a Felhasználó/Megbízó által a Szolgáltatónak okozott kár megtérítéséért.

4.5.   A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok védelme érdekében. Szolgáltató felhívja azonban a Felhasználók figyelmét arra, hogy az Internet nyílt és nem biztonságos hálózat, a Szolgáltató a hálózat biztonságát rajta kívül álló okokból teljes mértékben biztosítani nem tudja.

4.6.   A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap ideiglenes letölthetetlenségéből, elérhetetlenségéből vagy más hibáiból, továbbá a Honlapon szereplő elírásokból eredő károkért, és nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlaphoz való csatlakozás, illetve a Honlapon történő regisztráció miatt következik be. A Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget a Megbízói adatoknak a Megbízó magatartása miatt bekövetkező, a Megbízó tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatból eredő károkért.

4.7.   A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a következménykárokért, amelyek a Felhasználási Feltételek megszegéséből adódnak.

4.8.   Amennyiben a Felhasználó magatartásából eredően, vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen eljárást indít vagy igényt érvényesít, a Felhasználó köteles megtenni minden, a Szolgáltató által kívánt intézkedést és köteles megtéríteni a Szolgáltatónak minden kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó jogellenes magatartása miatt, illetve azzal összefüggésben éri.

4.9.   A Honlap használata a Felhasználó részéről feltételezi az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét, valamint elfogadását. A Szolgáltatót nem terheli semminemű felelősség az internetes hálózatban észlelhető olyan működési hibáért, amely megakadályozza vagy korlátozza a Honlap használatát.

4.10.         Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a jogellenes használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

5.       EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1.   A Felhasználó – ide nem értve a Megbízót – a Honlapot csak magáncélra használhatja, és vállalja, hogy a Honlapot kereskedelmi vagy üzleti célra nem használja fel.

5.2.   A Honlap megjelenítése és tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Minden, a megjelenítést, tartalmat érintő, vagy egyéb más felhasználás a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye hiányában jogellenes, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, akár egészben, részben vagy átdolgozott formában. A Honlapon megjelenő tartalmakat és megjelenítést, vagy annak bármely részletét kizárólag a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.

5.3.   A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási Feltételeket a jogszabályi keretek között időről-időre módosítsa. A módosított Felhasználási Feltételek a Honlapon történő megjelenéstől hatályosak.

5.4.   A Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el: labijob.hu.

5.5.   A Felhasználási Feltételek egyes pontjai önmagukban is érvényesek, és amennyiben bármely bíróság vagy hatóság valamely pontját jogellenesnek vagy érvénytelennek nyilvánítja, az nem érinti a Felhasználási Feltételek további pontjainak érvényességét és hatályosságát.

5.6.   A Felhasználási Feltételek a magyar jogszabályok szerint értelmezendők. A Felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

 

Tovább olvasok mentés pdf-be