Adatkezelési Tájékoztató

A LABI Business Bt. mint adatkezelő (a továbbiakban: az „Adatkezelő”) a www.labijob.hu honlap (a továbbiakban: a „Honlap”) üzemeltetése során személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő a személyes adatok rögzítése, tárolása, kezelése során kiemelt figyelmet fordít az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: az „Infotv”) foglalt előírások betartására.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: a „Tájékoztató”) útján részletes tájékoztatást nyújt a Honlaphoz kapcsolódó adatkezelések terjedelméről, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, címzettjeiről, valamint az érintetteket megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

A jelen Tájékoztató 2023. március 6. napjától visszavonásig hatályos. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan módosítsa.

1.      ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1    Az Adatkezelő neve, további adatai

Adatkezelő neve:               LABI Business Bt.

Székhely:                          1163 Budapest, Mátészalka utca 12.

Nyilvántartó hatóság:         Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:               01-06-794881

Adószám:                          27038046-2-42

E-mail cím:                       ugyfelszolgalat@labijob.hu

1.2    Adatbiztonsági intézkedések, incidenskezelés

Az Adatkezelő a Tájékoztatóban szabályozott adatkezelések során megtesz minden technikai és szervezési intézkedést (pl. hozzáférések korlátozása, jelszavas védelem, tűzfal és vírusvédelem, fizikai biztonság), valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az általa kezelt és tárolt személyes adatok biztonsága, bizalmassága, sértetlensége, rendelkezésre állása érdekében elengedhetetlenek. Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett többek között a számítógépes csalás, számítógépvírusok, hacker támadások, kémkedés és egyéb támadások ellen.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően – értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

1.3    Az adatkezelés címzettjei

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait nyilvánosságra nem hozza, azokhoz kizárólag az Adatkezelő azon titoktartásra kötelezett munkatársai, valamint adatfeldolgozói férnek hozzá, akiknek a hozzáférése a cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatfeldolgozó és bármely, az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek listáját a jelen Tájékoztató 3. fejezete tartalmazza.

2.      AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 

2.1    A szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

Az Adatkezelő az üzleti működése során a szerződéses partnereivel történő kapcsolattartás céljából rögzíti, kezeli, tárolja a szerződéses partner nevében eljáró kapcsolattartók személyes adatait.

Az adatkezelés célja:

A szerződés megkötése, teljesítése, a szerződéses partnerrel (ügyféllel, szolgáltatóval, együttműködő partnerrel) történő effektív együttműködés, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Adatkezelő – szerződéses partnereivel történő hatékony kapcsolattartáshoz fűződő – jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja). Az Adatkezelő a jogos érdekének, valamint az érintettek személyes adatok védelméhez fűződő érdekének összevetésével érdekmérlegelési tesztet végzett, mely alapján az Adatkezelő jogos érdeke megfelelő jogalapnak minősült.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés terjedelme:

Az adatkezelés a szerződéses partner nevében eljáró kapcsolattartó alábbi adataira terjed ki:

-          teljes név, e-mail cím, telefonszám, a képviselt cég adatai.

Amennyiben a szerződés álláshirdetéseknek a Honlapon történő közzétételére irányul, a kapcsolattartói adatok a Honlapon létrehozott hirdetői fiókban is rögzítésre kerülnek. 

Az adatok forrása:

Az adatok a szerződéses partnertől vagy magától az érintettől származnak.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama a szerződés megőrzésére irányadó időtartamra korlátozódik. (A számvitelről szóló 2000. évi V. törvény alapján az Adatkezelő a szerződést 8 évig köteles megőrizni, a szerződés emellett a megszűnését követő 5 éven belül a jogviszonyból eredő igények rendezése céljából is megőrzésre kerül).

A hirdetői fiók adattartalma törlésre kerül legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5 munkanapon belül.

Az adatkezelés címzettjei:

A személyes adatokhoz az Adatkezelő azon vezető tisztségviselői, illetve munkavállalói és adatfeldolgozói férhetnek hozzá, akik a szerződéses kapcsolattartásért, a szerződés megkötésével, teljesítésével és tárolásával összefüggő feladatokért felelősek.

2.2    A szerződéses partnerek cégjegyzésre jogosult képviselőire vonatkozó adatkezelés

Az Adatkezelő a szerződések előkészítésével, megkötésével, teljesítésével és megszüntetésével összefüggésben kezeli a jogi személy szerződéses partnerek természetes személynek minősülő cégjegyzésre jogosult képviselőinek adatait.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő és harmadik személyek közötti szerződések előkészítése, megkötése, teljesítése és megszüntetése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait a szerződések megkötéséhez, teljesítéséhez és megszüntetéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja). Az Adatkezelő a jogos érdekének, valamint az érintettek személyes adatok védelméhez fűződő érdekének összevetésével érdekmérlegelési tesztet végzett, mely alapján az Adatkezelő jogos érdeke megfelelő jogalapnak minősült.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés terjedelme:

Az adatkezelés a cégjegyzésre jogosult képviselők alábbi személyes adataira terjed ki:

-          név, pozíció, képviselt személy, aláírás

Az adatok forrása:

Az adatok a szerződéses partnertől, a cégjegyzékből, illetve az érintettől származnak.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama a szerződés megőrzésére irányadó időtartamra korlátozódik. (A számvitelről szóló 2000. évi V. törvény alapján az Adatkezelő a szerződést 8 évig köteles megőrizni, a szerződés emellett a megszűnését követő 5 éven belül a jogviszonyból eredő igények rendezése céljából is megőrzésre kerül).

Az adatkezelés címzettjei:

A személyes adatokhoz az Adatkezelő azon vezető tisztségviselői, munkavállalói és adatfeldolgozói férhetnek hozzá, akik a szerződéses kapcsolattartásért, a szerződés megkötésével, teljesítésével és tárolásával összefüggő feladatokért felelősek.

2.3    Az Adatkezelővel szerződő természetes személyekre vonatkozó adatkezelés

Amennyiben az Adatkezelő természetes személlyel (pl. egyéni vállalkozó) köt szerződést, a szerződés megkötése és teljesítése együtt jár az érintett személy személyes adatainak kezelésével.

Az adatkezelés célja:

Az érintettel történő szerződéskötés és a szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja).

A kezelt adatok köre, az adatkezelés terjedelme:

Az adatkezelés az érintett természetes személy alábbi adataira terjed ki:

-          név;

-          székhely;

-          adószám;

-          nyilvántartási szám;

-          telefonszám és/vagy e-mail cím, amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges;

-          egyéb, a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül fontos adatok.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama a szerződés megőrzésére irányadó időtartamra korlátozódik. (A számvitelről szóló 2000. évi V. törvény alapján az Adatkezelő a szerződést 8 évig köteles megőrizni, emellett a szerződés a megszűnését követő 5 éven belül a jogviszonyból eredő igények rendezése céljából is megőrzésre kerül).

Az adatkezelés címzettjei:

Az adatkezelés címzettjei: A személyes adatokhoz az Adatkezelő azon vezető tisztségviselői, munkavállalói és adatfeldolgozói férhetnek hozzá, akik a szerződéses kapcsolattartásért, a szerződés megkötésével, teljesítésével és tárolásával összefüggő feladatokért felelősek.

Amennyiben az érintett a szerződéskötéshez szükséges adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő részére, az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződést megkötni.

 

2.4    A számlakiállítási kötelezettséggel összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelőt a Számvitelről szóló 2000. évi V. törvényben (a továbbiakban: „Számviteli törvény”) foglalt kötelezettségek terhelik, ideértve a számviteli bizonylatok kiállítására és megőrzésére vonatkozó kötelezettséget.  

Az adatkezelés célja:

A Számviteli törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése, a számviteli bizonylatok szabályszerű kiállítása és megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a Számviteli törvény 167-169. § szakaszai alapján fennálló, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja).

A kezelt adatok köre, az adatkezelés terjedelme:

Számlázási név, számlázási cím, adószám, a számviteli bizonylat teljes adattartalma.

Az adatok forrása:

Az Adatkezelő nyilvántartásai.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a számviteli bizonylatokat 8 évig köteles megőrizni.

Az adatkezelés címzettjei:

A kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő azon vezető tisztségviselői, munkavállalói és adatfeldolgozói férhetnek hozzá, akik a számlák kezelésével összefüggő adminisztratív, könyvelési és számviteli feladatokért felelősek.

Amennyiben az érintett a számla kiállításához szükséges adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő részére, az Adatkezelőnek nem áll módjában az érintett részére szolgáltatást nyújtani.

 

2.5    Cookie-k alkalmazása

A cookie-k (vagy sütik) olyan kis méretű adatfájlok, amelyek a számítógépen vagy egyéb készüléken (okostelefonon, táblagépen) tárolódnak, amikor a felhasználó felkeresi a Honlapot. A sütik lehetővé teszik a felhasználó műveleteinek, beállításainak megjegyzését, a Honlap rendeltetésszerű használatát.

A sütik lehetővé teszik a Honlap számára a felhasználó műveleteinek, beállításainak megjegyzését, a felhasználói igényekre szabott tartalmak megjelenítését, növelhetik a felhasználói és vásárlói élményt, továbbá statisztikai kimutatásokra is alkalmasak. A sütik segítségével az Adatkezelő jobban megértheti a felhasználói igényeket, tovább fejlesztheti a Honlapot és szolgáltatásait.

Funkció szempontjából a Honlapon az alábbi típusú sütik kerülhetnek alkalmazásra:

ü  Az „elengedhetetlenül szükséges” sütik a Honlap megfelelő működéséhez, a tartalmak megtekintéséhez, a navigációhoz elengedhetetlenül szükségesek, az ilyen típusú sütiket az Adatkezelő a Honlap működtetéséhez fűződő érdeke alapján alkalmazza.

ü  A „teljesítmény” sütik információt adnak az Adatkezelő számára a Honlap felhasználók általi használatáról, analizálják a Honlapon történő látogatásokat és a forgalom forrásait – ezek elfogadása opcionális. Az ilyen típusú sütik kizárólag abban az esetben kerülnek a Honlapon alkalmazásra, amennyiben ehhez az érintett felhasználó hozzájárulását adta.

ü  A „marketing” sütik a látogatók nyomon követését szolgálják, segítenek a látogatók számára releváns tartalom megjelenítésében (akár harmadik fél hirdetők számára is). A marketing sütik által megismerhetőek a felhasználó fogyasztói szokásai – ezek elfogadása opcionális. Az ilyen típusú sütik is kizárólag akkor kerülnek a Honlapon alkalmazásra, ha az érintett felhasználó a marketing sütik alkalmazásához hozzájárult.

ü  A „közösségi média” sütiket a felhasználó hozzájárulása alapján azok a közösségi médiaszolgáltatók (pl. Facebook) helyezik el, amelyeket az Adatkezelő adott hozzá a Honlaphoz, hogy a felhasználó megoszthassa a tartalmakat ismerőseivel. Ezek a sütik képesek nyomon követni a felhasználó böngészőjét más weboldalakon, és létrehoznak egy, az érdeklődési körének megfelelő profilt. Amennyiben az érintett nem engedélyezi az említett sütiket, előfordulhat, hogy nem jelennek meg számára a megosztásra szolgáló eszközök.

A Honlapon az alábbi sütik kerülnek alkalmazásra:

Cookie megnevezése

Kategória

Domain

Érvényességi idő

labijob_session

Feltétlenül szükséges

* arra szolgál, hogy a szerver be tudja azonosítani a munkafolyamatot

www.labijob.hu

2 óra

XSRF-TOKEN

Feltétlenül szükséges

*biztonsági token az ún. Cross-Site Request Forgery támadás ellen

www.labijob.hu

2 óra

cookieControlPrefs

Feltétlenül szükséges

*az ügyfél által beállított cookie preferenciák tárolása

www.labijob.hu

1 év

cookieControl

Feltétlenül szükséges

*érzékeli, hogy megtörtént-e a cookie beállítás, amennyiben nem, akkor felhozza a cookie ablakot, ellenkező esetben nem hozza fel

www.labijob.hu

1 hónap

_ga

Teljesítmény

*a Google Analytics által használt süti, mely az egyes felhasználók megkülönböztetésére szolgál

www.labijob.hu

400 nap

_fbp

Közösségi média

www.labijob.hu

1 nap

__Secure-1PSIDCC

Marketing

www.google.com

1 év

SIDCC

Marketing

www.google.com

1 év

__Secure-3PAPISID

Marketing

www.google.com

400 nap

__Secure-3PSID

Marketing

www.google.com

400 nap

__Secure-1PSID

Marketing

www.google.com

400 nap

SID

Marketing

www.google.com

400 nap

APISID

Marketing

www.google.com

400 nap

SAPISID

Marketing

www.google.com

400 nap

SSID

Marketing

www.google.com

400 nap

1P_JAR

Marketing

www.google.com

8 nap

__Secure-1PAPISID

Marketing

www.google.com

400 nap

__Secure-3PSIDCC

Marketing

www.google.com

1 év

HSID

Marketing

www.google.com

400 nap

_ga_WW5GY7J9C6

Teljesítmény

www.labijob.hu

400 nap

NID

Marketing

www.google.com

183 nap

__Secure-ENID

Marketing

www.google.com

392 nap

DV

Teljesítmény

www.google.com

7 perc

AEC

Teljesítmény

www.google.com

120 nap

CONSENT

Marketing

www.google.com

349 nap

SEARCH_SAMESITE

Feltétlenül szükséges

www.google.com

108 nap

OTZ

Marketing

www.google.com

1 nap

A Honlapra történő első belépéskor egy felugró ablak jelenik meg a felhasználó számára, mely lehetővé teszi a Honlapon alkalmazott sütik kategóriánként történő engedélyezését, illetve – a szükséges sütik kivételével – azok kikapcsolását. A Honlap főoldalán elhelyezett „süti beállítások” menüpontra történő kattintással a felugró ablak később is megjeleníthető.

A cookie-k kikapcsolása a böngésző segítségével az alábbiak szerint lehetséges­­*:

ü  Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

ü  Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

ü  Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

ü  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

ü  Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

*A feltétlenül szükséges cookie-k kikapcsolása esetén a Honlap rendeltetésszerű használata nem garantálható!

3.      AZ ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő nevében az alábbi adatfeldolgozók kezelnek személyes adatokat:

Adatfeldolgozó neve, elérhetősége:

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

(székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.; e-mail elérhetőség: support@tarhely.eu)

ü  tárhely-szolgáltatás biztosítása

KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; e-mail elérhetőség: dpo@kboss.hu)

ü  a számlázz.hu online számlázó program keretében végzett adatfeldolgozási műveletek (a számla teljes adattartalma vonatkozásában, ideértve különösen a természetes személynek minősülő ügyfél számlázási nevét, címét, adószámát)

Gál Csaba EV (székhely: 1165 Budapest, Zsélyi Aladár utca 3. 5. emelet 32. ajtó; e-mail elérhetőség: csaba.gal@gmail.com)

ü  IT (informatikai) támogatás nyújtása során a kezelt személyes adatokhoz hozzáférhet

Fábián Mirjam EV (székhely: 2481 Velence, X utca 26.; e-mail elérhetőség: mirjam.fabian@gmail.com)

ü  Könyvelési szolgáltatás során, az ahhoz szükséges mértékben az adatokhoz hozzáférhet

4.      AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A jelen fejezet szerinti kérelmeket, nyilatkozatokat az Adatkezelő az 1.1. pontban megadott postai vagy elektronikus levelezési címen fogadja.

Az Adatkezelő a kérelmeket díjmentesen teljesíti, amennyiben azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy (különösen ismétlődő jellege miatt) túlzó, az Adatkezelő – figyelemmel a kért tájékoztatás nyújtásával, illetve a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről – szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

4.1    Tájékoztatáshoz, illetve hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférjen:

ü  az adatkezelés céljai;

ü  az érintett személyes adatok kategóriái;

ü  adattovábbítás címzettjei, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

ü  az adatkezelés időtartama;

ü  az érintetti joggyakorlás és jogorvoslati lehetőségek;

ü  az adatok forrása;

ü  profilalkotás alkalmazásának ténye

 

4.2    Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő a rögzített személyes adatait módosítsa, illetve kiegészítse.

4.3    Törléshez való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat törölje, amennyiben:

-          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-          az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-          a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki arra az esetre, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdése szerint az Adatkezelő jogosult az adatok további kezelésére

4.4    Zároláshoz (az adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

-          vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

-          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-          az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-          az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 

4.5    Adathordozhatósághoz való jog

Hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés, illetve automatizált döntéshozatal esetén az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

4.6    A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges kezelése, vagy
az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4.7    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást is

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

A fenti jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

-          az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

-          meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

-          az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

4.8    Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett véleménye szerint az Adatkezelő megsértette a hatályos adatvédelmi jogi követelményeket, akkor a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot, jogosult továbbá panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettet megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítés joga is, ebben az esetben az érintett választása szerint fordulhat a lakóhelye, tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszékhez.

5.      ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ és az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; azonosítható az a személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelő nevében az adatkezelést más, harmadik személy végzi.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Tovább olvasok mentés pdf-be